Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je společnost SERPEN s.r.o.
IČ: 09725415

Adresa:
Vratislavická 1012
Liberec VI-Rochlice, 460 06

Kontakt:
info@serpen.cz

Právní důvody ke zpracování:
Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení Vašich požadavků a pro zdokonalování našich služeb.

Shromažďování údajů se děje dvěma možnými způsoby:
  1. Údaje, které nám jako uživatel poskytujete přímo: např. kontaktní údaje (jméno, příjmení, mailová adresa atd.) ve chvíli, kdy nás žádáte o informace.
  2. Údaje, které získáváme ve chvíli, kdy využíváte našich služeb: Tímto způsobem shromažďujeme mj. informace o tom, které z našich služeb využíváte a jakým způsobem – například při navštívení webové stránky věnované určitému produktu, nebo jak interagujete s našimi obsahy.

Rozsah zpracovávaných údajů:
Když navštívíte naše webové stránky, naše servery mohou automaticky získávat určité údaje a ukládat je do svých záznamů. Všechny tyto informace se zaznamenávají do řádně registrovaného souboru o aktivitě serveru. Slouží k pozdějšímu zpracování dat a měření pro čistě statistické účely. S jejich pomocí např. zjišťujeme počty zobrazení stránek, počty návštěv webových služeb, pořadí návštěv, místo přístupu apod. Tyto údaje mohou obsahovat:

Podrobné informace o tom, jak naše služby používáte (např. váš webový požadavek).
IP adresa (IP adresa je číslo, které je automaticky přidělováno počítači ve chvíli, kdy se připojuje k internetu).
Informace o Vašem zařízení, např. chyby, systémová aktivita, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a požadovaná adresa URL.
Soubory cookie a soubor aktivity: K poskytování služeb měření může SERPEN s. r. o. při návštěvě uživatele na našich stránkách používat soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které webový server zasílá do Vašeho prohlížeče, aby mohl zaznamenávat vaše aktivity v průběhu prohlížení našich stránek.

Doba zpracování:
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu (maximálně 6 měsíců), pokud nebude další uchování nutné pro účely, které dovoluje zákon (např. soudní spor).

Způsob zpracování osobních údajů a zpřístupnění:
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti SERPEN s.r.o., a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Předání osobních údajů:
Vaše osobní údaje ani jejich části nebudou předány třetím stranám.

Vaše práva:
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:
– na přístup k osobním údajům,
– na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
– na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
– na vznesení námitky, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
– na možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte-li dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá zákonná práva, kontaktujte nás.